top of page

SJÖFART- OCH OFFSHORE

Sjöfart- och offshoreverksamheten expanderar världen över och ställer speciella hälsokrav på individen.

Som medicinsk rådgivare och utbildad specialist inom olja och gasindustrin, både avseende norska kontinentalsockeln samt Aberdeen/UK, har jag tagit del av utvecklingen till sjöss och de ökade hälso- och säkerhetskraven.

Att förstå vilka krav som ställs på hälsan i det man befinner sig långt ute till havs, antingen på båt eller offshore och tillgång till medicinskt omhändertagande alternativt transport är delvis begränsad.

I olje- och gasindustrin, UK, är c:a 500.000 personer direkt eller indirekt involverade och man har 290 produktionsinstallationer offshore.

Medelåldern för offshore-arbetarna är runt 40 år.

Inom norska kontinentalsockeln räknar man med att c:a 30.000 är sysselsatta om man räknar oljerelaterade produkter och tjänster.

Det framgår att det föreligger olika medicinska krav, dels relaterat till vilket regelverk som gäller i respektive land samt olika fartygstyper, dels vilka arbetsuppgifter man har. Med avseende på offshorearbete har man sökt konsensus mellan de tidigare kraven utarbetade av UK och de nya medicinska krav som gäller på den norska kontinentalsockeln fr o m den 1/1-2014.

International Labour Standards on Seafarers hävdar att det finns 1,2 miljoner sjömän worldwide. Totalt finns det c:a 80.000 båtar med ett brutto över 500 GT.

Antal fartyg i yrkestrafik är c:a 100.000, hälften i fiske- och offshoreindustrin, c:a 40.000 för att frakta gods mellan olika världsdelar, kontinenter, länder och städer.

Det finns idag regler för hur ofta hälsoundersökningar skall göras samt vilka medicinska krav och begränsningar avseende arbetsuppgifterna som gäller. Där skiljer det sig åt i regelverket.

Regelbundna hälsokontroller med noggrann uppföljning föreligger oavsett om man arbetar på flytande farkost eller fasta installationer till havs. Läkare med behörighet för respektive land utfärdar medicinska dokument som i Sverige skickas till Transportstyrelsen avseende sjöfolk, i andra länder till respektive huvudman.

Hälsoförklaring gäller för sjömän i två år såvida inte arbetstagarna är under 18 år eller över 50 år. För arbetstagare under 21 år som tjänstgör på fiske- eller fångstfartyg gäller i ett år.

Hälsoförklaring för offshorearbete gäller för två år, om individen dessutom arbetar under förhöjt atmosfärtryck skall årlig kontroll göras.

Medicinska kontroller för offshoreverksamhet worldwide har samordnat vilka hälsokrav som skall gälla för individen för att dels:

  • inte utgöra en fara för sig själva

  • inte utgöra en fara för andra

  • uppfylla hälsokrav som bidrar till en säker drift av anläggningen.

Hälsokrav för sjömän varierar beroende på befattning ombord, ålder samt geografiskt tjänstgöringsområde, d v s båtens fart. I övrigt gäller samma regel för lämplighet avseende att individen inte får utgöra risk för sig själv eller övriga på fartyget.

Låt oss återkomma till vilka hälsoundersökningar och medicinska krav som ställs i nästa artikel och hur man som individ kan ta hand om sin hälsa och livsstil för att möta de hälsokrav som krävs för att arbeta offshore och som sjöman.

bottom of page